Znalec v odbore Strojárstvo, Doprava cestná

Znalec v odbore Strojárstvo a Doprava cestná

Zapísaný v Zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov, ktorý vedie Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky pod evidenčným číslom 914727.