Znalecká činnosť

 

Znalecká činnosť v odbore: 390000 – Strojárstvozetor1

Strojové zariadenia sú stroje, strojové zariadenia, prístroje, súbory strojov, napríklad výrobné linky, pružné výrobné systémy a pod., ktoré majú samostatné technicko-ekonomické určenie a výrobcom, dovozcom či predajcom stanovené plnenie prevádzkovo-technických funkcií. Znalec z odboru strojárstvo môže vykonať znalecký úkon pre nižšie uvedené činnosti a kategórie strojových zariadení.


 

Znalec v odvetví č. 390400 Stroje a zariadenia na všeobecné účely

Znalec zapísaný v tomto odvetví stanovuje skutočný technický a morálny stav, príčiny nespľňania požadovaných parametrov, znefunkčnenia alebo poškodenia dielcov, skupín a celkov zariadení, ktoré vznikli z projektových, konštrukčných, výrobných a montážnych dôvodov, ako aj z nedodržania predpisov pre ich zábeh, údržbu, opravy a používanie. Kategórie strojových zariadení oprávňujúce na výkon činnosti znalca zapísaného v tomto odvetví sú uvedené v tabuľke 2.5 ods. 2 časti B.2.1.10 vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení neskorších predpisov s výnimkou poľnohospodárskej a lesníckej techniky a mechanických zabezpečovacích systémov.

Znalec v odvetví č. 390901 Odhad hodnoty strojových zariadení

Znalec zapísaný v tomto odvetví stanovuje všeobecnú hodnotu a výšku škody dielcov, skupín a celkov zariadení uvedených v ods. 2 časti B.2.1.10 vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení neskorších predpisov.

Znalec v odvetví č. 391200 Poľnohospodárska a lesnícka technika

Znalec zapísaný v tomto odvetví stanovuje skutočný technický a morálny stav, príčiny nespľňania požadovaných parametrov, znefunkčnenia alebo poškodenia dielcov, skupín a celkov zariadení, ktoré vznikli z projektových, konštrukčných, výrobných, montážnych dôvodov, ako aj z nedodržania predpisov pre zábeh, údržbu, opravy a používanie zariadení poľnohospodárskej a lesníckej techniky.

Stránky: 1 2 3 4