Znalecká činnosť

 Znalecká činnosť v odbore: 390000 – Strojárstvo

Strojové zariadenia sú stroje, strojové zariadenia, prístroje, súbory strojov, napríklad výrobné linky, pružné výrobné systémy a pod., ktoré majú samostatné technicko-ekonomické určenie a výrobcom, dovozcom či predajcom stanovené plnenie prevádzkovo-technických funkcií. Znalec z odboru strojárstvo môže vykonať znalecký úkon pre nižšie uvedené činnosti a kategórie strojových zariadení.


 

Znalec v odvetví č. 390400 Stroje a zariadenia na všeobecné účely

Znalec zapísaný v tomto odvetví stanovuje skutočný technický a morálny stav, príčiny nespľňania požadovaných parametrov, znefunkčnenia alebo poškodenia dielcov, skupín a celkov zariadení, ktoré vznikli z projektových, konštrukčných, výrobných a montážnych dôvodov, ako aj z nedodržania predpisov pre ich zábeh, údržbu, opravy a používanie. Kategórie strojových zariadení oprávňujúce na výkon činnosti znalca zapísaného v tomto odvetví sú uvedené v tabuľke 2.5 ods. 2 časti B.2.1.10 vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení neskorších predpisov s výnimkou poľnohospodárskej a lesníckej techniky a mechanických zabezpečovacích systémov.

Znalec v odvetví č. 390901 Odhad hodnoty strojových zariadení

Znalec zapísaný v tomto odvetví stanovuje všeobecnú hodnotu a výšku škody dielcov, skupín a celkov zariadení uvedených v ods. 2 časti B.2.1.10 vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení neskorších predpisov.

Znalec v odvetví č. 391200 Poľnohospodárska a lesnícka technika

Znalec zapísaný v tomto odvetví stanovuje skutočný technický a morálny stav, príčiny nespľňania požadovaných parametrov, znefunkčnenia alebo poškodenia dielcov, skupín a celkov zariadení, ktoré vznikli z projektových, konštrukčných, výrobných, montážnych dôvodov, ako aj z nedodržania predpisov pre zábeh, údržbu, opravy a používanie zariadení poľnohospodárskej a lesníckej techniky.

 

 

Znalecká činnosť v odbore: Doprava Cestná

Na základe vyhlášky č. 492/2004 Z.z. sa pod pojmom cestné vozidlo rozumie motorové vozidlo, nemotorové vozidlo, prípojné vozidlo, zvláštne motorové alebo nemotorové vozidlo (pojazdný stroj) a ostatné vozidlá. Na základe zákona č. 725/2004 Z.z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, sú vozidlá rozdelené do nasledujúcich kategórií:
 • Kategória L: motorové vozidlá s menej ako štyrmi kolesami a štvorkolky,
 • Kategória M: motorové vozidlá, ktoré majú najmenej štyri kolesá a používajú sa na dopravu osôb,
 • Kategória N: motorové vozidlá, ktoré majú najmenej štyri kolesá a používajú sa na dopravu nákladov,
 • Kategória O: prípojné vozidlá,
 • Kategória T: kolesové traktory,
 • Kategória C: pásové traktory,
 • Kategória R: prípojné vozidlá traktorov,
 • Kategória S: traktormi ťahané vymeniteľné stroje,
 • Kategória P: pracovné stroje,
 • Kategória LS: snežné skútre,
 • Kategória V: ostatné vozidlá, ktoré sa nedajú zaradiť do uvedených kategórií.

 

Znalec  v odvetví č. 030100 – Technický stav cestných vozidiel

Znalec zapísaný v tomto odvetví stanovuje skutočný technický a morálny stav, príčiny nesplnenia definovaných parametrov, znefunkčnenia alebo poškodenia dielcov, skupín a vozidiel ako celku, ktoré vznikli z dôvodov prevádzky, opráv a údržby. Kategórie vozidiel oprávňujúce na výkon činnosti znalca zapísaného v tomto odvetví sú uvedené v zákone č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Znalec v odvetví č. 030301 – Nehody v cestnej doprave

Znalec zapísaný v tomto odvetví vykonáva technickú analýzu nehodového deja, skúma možnosti zabránenia dopravnej nehode a stanovuje technickú príčinu dopravnej nehody. Posudzuje vznik a príčiny nehôd cestných vozidiel aj mimo cestných komunikácií. Analýza nehodového deja je  spracovaná simulačným programom s prihliadnutím na výsledky najnovších poznatkov vedy a techniky.

Znalec v odvetví č. 030402 – Odhad hodnoty cestných vozidiel

Znalec zapísaný v tomto odvetví stanovuje všeobecnú hodnotu a výšku škody na cestných vozidlách, ich dielcoch a skupinách podľa postupov uvedených v prílohe č. 6 vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení neskorších predpisov. Najčastejšie prípady pri ktorých je potrebné vykonať stanovenie všeobecnej hodnoty vozidiel sú nasledujúce:

 • kúpa a predaj vozidiel
 • pre účely zriadenia záložného práva
 • pre účely rozvodového alebo dedičského konania
 • pre účely predčasného ukončenia nájmu (leasingové spoločností)
 • pre účely nepeňažného vkladu do spoločnosti

 

 

Legislatíva:


Stránky: 1 2 3 4